狭叶山胡椒


狭叶山胡椒
 

狭叶山胡椒  Lindera angustifolia W. C. Cheng (鸡婆子)  樟科•山胡椒属

 

植物养护

分布中国大陆江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、广东、广西、河北、山东等地。
•植物价值

种子含脂肪油,可制肥皂和作机械润滑油;果、叶可提取芳香油,可作食品及化妆品香精等用。

 

•植物鉴别•

落叶灌木或小乔木,小枝黄绿色。叶互生,近革质,椭圆状披针形。雌雄异株,2 - 7朵成伞形花序腋生,花被片6。